عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت عمومی

ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-2959

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود