عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت عمومی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-2959
  • ناشر :دانشگاه سیستان و بلوچستان
آخرین شماره> 47 تاریخ انتشار 2020-05-21

دوره

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4