عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت عمومی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-2959
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود