× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2345-5403 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دوره 10
شماره 38 2019-12-22
شماره 37 2019-09-23
شماره 36 2019-08-23
شماره 35 2019-05-22
دوره 9
شماره 34 2018-12-22
شماره 33 2018-11-22
شماره 32 2018-08-23
شماره 31 2018-05-22
دوره 8
شماره 30 2018-02-20
شماره 29 2017-11-22
شماره 28 2017-08-23
شماره 27 2017-05-22
دوره 7
شماره 26 2016-12-21
شماره 25 2016-11-21
شماره 24 2016-08-22
شماره 23 2016-05-21
دوره 6
شماره 22 2016-02-20
شماره 21 2015-11-22
شماره 20 2015-09-22
شماره 19 2015-05-22
دوره 5
شماره 18 2015-02-20
شماره 17 2014-11-22
شماره 16 2014-08-23
شماره 15 2014-06-21
دوره 4
شماره 14 2014-02-20
شماره 13 2013-10-23
شماره 12 2013-08-23
شماره 11 2013-05-22
دوره 3
شماره 10 2013-02-19
شماره 9 2012-11-21
شماره 8 2012-08-22
شماره 7 2012-05-21
دوره 2
شماره 6 2012-03-19
شماره 5 2011-11-22
شماره 4 2011-08-23
شماره 3 2011-05-22
دوره 1
شماره 2 2011-02-20
شماره 1 2010-12-21