× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-6291 ناشر: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
دوره 5
شماره 2 2020-06-21
شماره 1 2020-04-08
دوره 4
شماره 4 2019-12-22
شماره 3 2019-09-23
شماره 2 2019-08-23
شماره 1 2019-04-21
دوره 3
شماره 4 2019-02-20
شماره 3 2018-11-22
شماره 2 2018-08-23
شماره 1 2018-05-22
دوره 2
شماره 4 2018-02-20
شماره 3 2017-11-22
شماره 2 2017-07-23
شماره 1 2017-04-21
دوره 1
شماره 4 2017-01-01
شماره 3 2016-10-01
شماره 2 2016-07-01
شماره 1 2016-07-01