عنوان ژورنال

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-6291
ناشر: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود