عنوان ژورنال

پژوهش های نوین در تصمیم گیری
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2476-6291
  • ناشر :انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

دوره

دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1