عنوان ژورنال

پژوهش هایu200c حقوقی
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :1682-9220
آخرین شماره> 43 تاریخ انتشار 2020-08-22

شمارگان این ژورنال

دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1