عنوان ژورنال

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2008-8396
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود