× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2008-8396 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب