عنوان ژورنال

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2383-1294
  • ناشر :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آخرین شماره> 8 تاریخ انتشار 2020-10-22

دوره

دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10