عنوان ژورنال

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2383-1294
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود