عنوان ژورنال

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2383-1294
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود