× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2383-1294 ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آخرین شماره> 12   تاریخ انتشار 2020-02-20
دوره 19
شماره 12 2020-02-20
شماره 11 2020-01-21
شماره 10 2019-12-22
شماره 9 2019-11-22
شماره 8 2019-10-23
شماره 7 2019-09-23
شماره 6 2019-08-23
شماره 5 2019-07-23
شماره 4 2019-06-22
شماره 3 2019-05-22
شماره 2 2019-04-21
شماره 1 2019-03-21
دوره 18
شماره 12 2019-02-20
شماره 11 2019-01-21
شماره 10 2018-12-22
شماره 9 2018-11-22
شماره 8 2018-10-23
شماره 7 2018-09-23
شماره 6 2018-08-23
شماره 5 2018-07-23
شماره 4 2018-06-22
شماره 3 2018-05-22
شماره 2 2018-04-21
شماره 1 2018-03-21
دوره 17
شماره 9 2018-02-20
شماره 8 2018-01-21
شماره 7 2017-12-22
شماره 6 2017-11-22
شماره 5 2017-10-23
شماره 4 2017-09-23
شماره 3 2017-07-23
شماره 2 2017-05-22
شماره 1 2017-03-21
دوره 16
شماره 43 2017-01-20
شماره 42 2016-12-21
شماره 41 2016-10-22
شماره 39 2016-09-22
شماره 40 2016-08-22
شماره 38 2016-04-20
دوره 15
شماره 37 2016-02-20
شماره 36 2015-10-23
شماره 35 2015-08-23
شماره 34 2015-05-22
دوره 14
شماره 33 2015-02-20
شماره 32 2014-11-22
شماره 31 2014-08-23
شماره 30 2014-05-22
دوره 13
شماره 29 2014-02-20
شماره 28 2013-11-22
شماره 27 2013-08-23
شماره 26 2013-01-29
دوره 12
شماره 25 2013-04-09
شماره 24 2013-04-08
دوره 11
شماره 23 2012-03-08
شماره 22 2011-09-05
دوره 10
شماره 21 2011-03-04
شماره 20 2010-09-05