عنوان ژورنال

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-5389
  • ناشر :دانشگاه مازندران
آخرین شماره> 31 تاریخ انتشار 2020-08-22

شمارگان این ژورنال

دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1