عنوان ژورنال

پژوهشنامه مذاهب اسلامی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-4044
  • ناشر :دانشگاه ادیان و مذاهب
شماره 11 تاریخ انتشار 2019-08-23

شمارگان این ژورنال

دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1