عنوان ژورنال

تاریخ و تمدن اسلامی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-7071
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 13

شماره 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396) 2018-02-20

شماره 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396) 2017-09-16

دوره 12

شماره 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395) 2017-02-03

شماره 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395) 2016-09-10

دوره 11

شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394) 2016-03-10

شماره 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394) 2015-08-23

دوره 10

شماره 2(پیاپی 20 پاییز و زمستان 1393) 2015-03-16

شماره 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393) 2014-09-22

دوره 9

شماره 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392) 2014-02-20

شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392) 2013-08-23

دوره 8

شماره 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391) 2012-12-21

شماره شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391) 2012-06-21

دوره 7

شماره 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390) 2011-11-22

شماره 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390) 2011-05-22

دوره 6

شماره 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389) 2010-12-22

شماره 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389) 2010-10-23

دوره 5

شماره 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388) 2009-12-22

شماره 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388) 2009-04-21

دوره 4

شماره 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387) 2008-10-22

شماره 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387) 2008-10-22

دوره 3

شماره 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386) 2007-10-23

شماره 1(پیاپی 5 بهار و تابستان 1386) 2007-04-21

دوره 2

شماره 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385) 2006-10-23

شماره 1(پیاپی 3 بهار و تابستان 1385) 2006-04-21

دوره 1

شماره 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384) 2005-10-23

شماره 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384) 2005-06-22

دوره 14

شماره 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397) 2018-09-11

شماره 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397) 2019-03-13

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود