عنوان ژورنال

تحقیقات اقتصادی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 0039-8969
ناشر: دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-09-23

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 53

شماره 3 2018-09-23

شماره 2 2018-06-22

شماره 1 2018-03-21

شماره 4 2018-12-22

دوره 52

شماره 4 2017-12-22

شماره 3 2017-09-23

شماره 2 2017-06-22

شماره 1 2017-03-21

دوره 51

شماره 4 2016-12-21

شماره 3 2016-10-22

شماره 2 2016-08-22

شماره 1 2016-03-20

دوره 50

شماره 4 2015-12-22

شماره 3 2015-10-23

شماره 2 2015-06-22

شماره 1 2015-04-21

دوره 49

شماره 4 2014-12-22

شماره 3 2014-09-23

شماره 2 2014-06-22

شماره 1 2014-04-21

دوره 48

شماره 4 2013-12-22

شماره 3 2013-11-22

شماره 2 2013-07-23

شماره 1 2013-04-21

دوره 47

شماره 4 2013-02-19

شماره 3 2012-12-21

شماره 2 2012-09-22

شماره 1 2012-05-21

دوره 46

شماره 3 2012-02-20

شماره 4 2011-12-22

شماره 2 2011-10-23

شماره 1 2011-04-21

دوره 45

شماره 4 2011-01-21

شماره 3 2010-10-23

شماره 2 2010-07-23

شماره 1 2010-05-22

دوره 44

شماره 4 2010-02-20

شماره 3 2010-02-20

شماره 1 2010-01-21

شماره 2 2010-01-21

دوره 43

شماره 4 2009-02-19

شماره 3 2009-02-19

شماره 2 2008-10-22

شماره 1 2008-08-22

دوره 42

شماره 2 2007-12-22

شماره 4 2007-07-23

شماره 1 2007-05-22

شماره 3 2007-03-21

دوره 41

شماره 6 2007-02-20

شماره 5 2006-12-22

شماره 4 2006-10-23

شماره 3 2006-08-23

شماره 2 2006-06-22

شماره 1 2006-04-21

دوره 40

شماره 4 2006-01-21

شماره 3 2005-09-23

شماره 2 2005-06-22

شماره 1 2005-03-21

دوره 39

شماره 4 2004-12-21

شماره 3 2004-09-22

شماره 2 2004-06-21

شماره 1 2004-03-20

دوره 38

شماره 3 2003-12-22

شماره 2 2003-12-22

شماره 1 2003-05-22

دوره 37

شماره 2 2002-12-22

شماره 1 2002-06-22

دوره 36

شماره 2 2001-09-23

شماره 1 2001-03-21

دوره 35

شماره 2 2000-09-22

شماره 1 2000-03-20

دوره 34

شماره 2 1999-09-23

دوره 33

شماره 2 1998-09-23

شماره 1 1998-03-21

دوره 32

شماره 2 1997-09-23

شماره 1 1997-03-21

دوره 31

شماره 49 1995-09-23

شماره 48 1994-09-23

شماره 47 1993-03-21

شماره 46 1992-09-23

شماره 44 1991-09-23

شماره 45 1990-03-21

شماره 41 1989-09-23

شماره 40 1988-09-23

شماره 39 1987-09-23

دوره 54

شماره 1 2019-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود