عنوان ژورنال

تحقیقات حقوقی آزاد
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2383-1634
  • ناشر :دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آخرین شماره> 50 تاریخ انتشار 2020-12-21

شمارگان این ژورنال

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1