عنوان ژورنال

تحقیقات کاربردی خاک
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-7116
  • ناشر :دانشگاه ارومیه

دوره

دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1