عنوان ژورنال

تحقیقات کاربردی خاک

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-7116
ناشر: دانشگاه ارومیه

تاریخ انتشار 2018-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود