عنوان ژورنال

توسعه محلی (روستایی - شهری)

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-8981
ناشر: دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود