عنوان ژورنال

جامعه شناسی کاربردی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-5745
  • ناشر :دانشگاه اصفهان

دوره

دوره 31
دوره 30
دوره 29
دوره 28
دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20