عنوان ژورنال

جغرافیا و مطالعات محیطی

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2008-7845
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود