عنوان ژورنال

جغرافیای طبیعی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-5656
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

شمارگان این ژورنال

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7