عنوان ژورنال

حقوق تطبیقی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-4656
  • ناشر :دانشگاه مفید

شمارگان این ژورنال

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1