عنوان ژورنال

دانش پیشگیری و مدیریت بحران
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :2322-5955
  • ناشر :سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

شمارگان این ژورنال

دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5