× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

دانش پیشگیری و مدیریت بحران

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-5955 ناشر: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران