عنوان ژورنال

راهبردهای بازرگانی

ناشر: دانشگاه شاهد
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-220X

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود