عنوان ژورنال

راهبردهای بازرگانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-220X
ناشر: دانشگاه شاهد

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود