عنوان ژورنال

رسالت مدیریت دولتی

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2228-7965
ناشر: دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 9

شماره 1( پیاپی 29 بهار1397) 2018-05-22

شماره 3(پیاپی31 پاییز 1397) 2018-11-22

شماره 2(پیاپی 30 تابستان 1397) 2018-08-23

دوره 8

شماره 4( پیاپی 28 زمستان1396) 2018-02-20

شماره 3(پیاپی 27 پاییز1396 2017-11-22

شماره 2( پیاپی 26 تابستان 1396 2017-06-06

شماره 1 (پیاپی 25 بهار 1396) 2017-05-10

شماره ویژه نامه 1396 2017-08-23

دوره 7

شماره 4( پیاپی 24 زمستان 1395) 2017-02-19

شماره ویژه نامه 1395 2017-02-19

شماره 3( پیاپی 23 پاییز 1395) 2016-12-21

شماره 2(پیاپی 22 تابستان 1395) 2016-10-22

شماره شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395) 2016-08-22

دوره 6

شماره شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394) 2016-02-20

شماره شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394) 2016-03-16

دوره 5

شماره شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393 2015-03-13

شماره شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393) 2015-02-17

دوره 4

شماره 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392) 2014-01-17

شماره شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392) 2013-06-22

دوره 3

شماره شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391) 2012-12-21

شماره شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391) 2012-06-21

دوره 2

شماره شماره 4(پیاپی4زمستان1390) 2011-12-22

شماره شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390) 2014-10-23

شماره شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390) 2011-09-23

شماره شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390) 2011-06-22

دوره 1

شماره شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389) 2010-12-22

شماره شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389) 2010-10-23

شماره شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389) 2010-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود