عنوان ژورنال

روش ها و مدل های روان شناختی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-5516
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود