عنوان ژورنال

روش ها و مدل های روان شناختی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-5516

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود