عنوان ژورنال

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-6565
ناشر: دانشگاه یزد
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود