عنوان ژورنال

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-6565
  • ناشر :دانشگاه یزد
آخرین شماره> 24 تاریخ انتشار 2020-10-22

دوره

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1