عنوان ژورنال

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-6565 ناشر: دانشگاه یزد
شماره 6   تاریخ انتشار 2014-01-21
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
شماره 9 6 2015-05-22
دوره 4
شماره 8 6 2014-11-22
شماره 7 6 2014-07-23
دوره 3
شماره 6 6 2014-01-21
شماره 5 6 2013-06-22
دوره 2
شماره 4 6 2013-01-20
شماره 3 6 2012-07-22
دوره 1
شماره 2 6 2012-01-21
شماره 1 6 2011-01-21
دوره 9
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود