عنوان ژورنال

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-6565
ناشر: دانشگاه یزد

تاریخ انتشار 2014-01-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود