عنوان ژورنال

زیست شناسی میکروارگانیسم ها
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-5173
  • ناشر :دانشگاه اصفهان

شمارگان این ژورنال

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1