عنوان ژورنال

زیست فناوری گیاهان زراعی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2252-0783
  • ناشر :دانشگاه پیام نور

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1