عنوان ژورنال

صوت و ارتعاش

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-623X
ناشر: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود