عنوان ژورنال

صوت و ارتعاش
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :2345-623X
  • ناشر :انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

شمارگان این ژورنال

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1