عنوان ژورنال

صوت و ارتعاش

ناشر: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-623X
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود