عنوان ژورنال

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1735-7756
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2020-11

شمارگان این ژورنال

دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1