عنوان ژورنال

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت issn: 1735-7756

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-07

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود