عنوان ژورنال

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت issn: 1735-7756
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-07

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود