عنوان ژورنال

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2008-4927
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود