عنوان ژورنال

فصلنامه علوم ورزش
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :4267-8002
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

شمارگان این ژورنال

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1