عنوان ژورنال

فیزیک اتمی و مولکولی
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2008-9767
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شماره 25 تاریخ انتشار 2016-02-20

شمارگان این ژورنال

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5