عنوان ژورنال

کاوش های مدیریت بازرگانی

ناشر: دانشگاه یزد
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 0142-008

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود