عنوان ژورنال

کاوش های مدیریت بازرگانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 0142-008
ناشر: دانشگاه یزد

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود