عنوان ژورنال

مجله مطالعات حقوق تطبیقی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-496X
ناشر: دانشگاه تهران

تاریخ انتشار 2014-09-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود