عنوان ژورنال

مدیریت بازرگانی

ناشر: دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-5907

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-09-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود