عنوان ژورنال

مدیریت بازرگانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5907
ناشر: دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-09-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود