عنوان ژورنال

مدیریت بیابان

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-3721
ناشر: انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود