عنوان ژورنال

مدیریت تولید و عملیات

ناشر: دانشگاه اصفهان
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-6409
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود