عنوان ژورنال

مدیریت تولید و عملیات

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-6409
ناشر: دانشگاه اصفهان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود