عنوان ژورنال

مدیریت صنعتی

ناشر: دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-5885
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود