عنوان ژورنال

مدیریت صنعتی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5885
ناشر: دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود