عنوان ژورنال

مدیریت صنعتی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-5885
  • ناشر :دانشگاه تهران

دوره

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1