عنوان ژورنال

مدیریت منابع انسانی در ورزش

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2383-1499
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود