از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفهای: مورد مطالعه فوتبال آلمان

نویسندگان

  • عباس رضایی پندری دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • مهری پوینده کیا کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
  • ژاله معماری دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف: هدف از انجام این تحقیق مطالعۀ مدیریت استعدادیابی کشورهای پیشرو در جهان بود. از میان این کشورها برنامه کشور آلمان به لحاظ موفقیت و روزآمدی انتخاب شد. روش‌شناسی: روش انجام این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. به همین منظور، از روش 7 مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. فرآیند تحلیل داده‌ها شامل: 3 مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم و مقولات و سپس، تحلیل مراحل استعدادیابی در فوتبال آلمان بود. یافته‌ها: فرآیند استعدادیابی در فوتبال آلمان شامل 4 مرحله است: رشد و پرورش پایه؛ رشد و پرورش استعداد؛ رشد و پروش نخبه؛ فوتبال حرفه‌ای یا قهرمانی. به‌منظور اثربخشی این برنامه، همکاری نزدیکی میان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، دولت، دانشگاه‌های علوم ورزشی، هماهنگ‌کننده‌ها، باشگاه‌های حرفه‌ای، باشگاه‌های آماتور منطقه، انجمن‌های ایالتی و منطقه‌ای، مدارس آموزش و پرورش، تیم‌های ملی، مربیان آلمان، کمیتۀ آکادمی‌ها، آکادمی‌های جوانان، آکادمی فوتبال محلی و بین‌المللی، پایگاه‌های استعدادیابی، مراکز پیشرفت بازیکن، مدارس فوتبال نخبه، کمپ‌های فوتبال، اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال، ایجاد شده است.نتیجه‌گیری: برای بهره‌مندی از الگوی کشورهای پیشرو در ایران لازم است برنامه‌ای راهبردی تدوین و دنبال شود. همچنین، فدراسیون فوتبال با باشگاه‌ها، هیئت‌های فوتبال، شهرداری، مدارس آموزش و پرورش، دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی، وزارت ورزش و جوانان و مربیان همکاری نزدیکی داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی (مورد مطالعه: تیم ملی فوتبال و بسکتبال)

هدف: هدف محققان از اجرای این پژوهش، بررسی نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی فوتبال و بسکتبال بود. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانشجویان هوادار پسر دانشگاه تهران بودند که 597 ن...

متن کامل

بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، بررسی انگیزه های هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران بود. به این منظور بر اساس مطالعة مبانی نظری و پیشینة تحقیق، 9 انگیزه شناسایی و پرسشنامه ای برای اندازه گیری آنها طراحی شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. هواداران تیم ملی فوتبال ایران در بازی ایران و امارات به عنوان جامعة آماری انتخاب شدند که تعد...

متن کامل

شناسایی پست‏های بازیکنان در ایجاد حمله: تحلیل شبکه‏های تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی 2014

هدف این پژوهش شناسایی پست‏های بازیکنان تیم ملی فوتبال در ایجاد حمله و تحلیل شبکه‏ های آن‌ها بود. سه مسابقة رسمی تیم ملی در جام‌جهانی تحلیل و کدگذاری شدند. پاس بین هم‏ تیمی‏ ها به‌عنوان یک معیار ارتباطی تعریف شده است.پس از هر مسابقه، یک ماتریس مجاور کلی ساخته شد. سپس، برای تحلیل به نرم‏ افزار تحلیل شبکه‏ های اجتماعی وارد شد. تحلیل شبکة بازی‏ها با استفاده از دو مقیاس درجة مرکزیت و درجةاعتبار انجا...

متن کامل

مطالعه ی هویت ملی در ترانه های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران

موسیقی و فوتبال بخشی هیجانی از زندگی روزمره ایرانی هستند. در این مقاله سعی شده است تا از یک سو جایگاه موسیقی در فوتبال و از سوی دیگر شناخت نقش موسیقی در فوتبال برای مخاطب ایرانی در ایجاد هویت مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نقش فوتبال در هویت ایرانی این است که در آن تباین در سلایق و ایده ها کم رنگ و عرق دوستی و اتحاد زیاد می شود. برای شناخت هویت ایرانی، آهنگ های سه تیپ از خوانندگان مجاز، زی...

متن کامل

مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران

موسیقی و فوتبال بخشی هیجانی از زندگی روزمره ایرانی هستند. در این مقاله سعی شده است تا از یک سو جایگاه موسیقی در فوتبال و از سوی دیگر شناخت نقش موسیقی در فوتبال برای مخاطب ایرانی در ایجاد هویت مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نقش فوتبال در هویت ایرانی این است که در آن تباین در سلایق و ایده‌ها کم رنگ و عرق دوستی و اتحاد زیاد می‌شود. برای شناخت هویت ایرانی، آهنگ‌های سه تیپ از خوانندگان مجاز، زی...

متن کامل

بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، بررسی انگیزه های هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران بود. به این منظور بر اساس مطالعة مبانی نظری و پیشینة تحقیق، 9 انگیزه شناسایی و پرسشنامه ای برای اندازه گیری آنها طراحی شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. هواداران تیم ملی فوتبال ایران در بازی ایران و امارات به عنوان جامعة آماری انتخاب شدند که تعد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  287- 312

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023