عنوان ژورنال

مدیریت ورزشی

ناشر: دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-9341

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود