عنوان ژورنال

مدیریت ورزشی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-9341
ناشر: دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود