عنوان ژورنال

مطالعات تاریخ فرهنگی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-9945
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود