عنوان ژورنال

مطالعات جامعه شناختی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1010-2809
ناشر: دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود