عنوان ژورنال

مطالعات جامعه شناختی

ناشر: دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1010-2809

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود