عنوان ژورنال

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1735-8175
  • ناشر :دانشگاه تهران
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-02-20

شمارگان این ژورنال

دوره 49
دوره 48
دوره 4
دوره 3
دوره 1