عنوان ژورنال

مطالعات راهبردی زنان

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-2827
ناشر: شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 20

شماره 77(پاییز 1396) 2017-11-22

شماره 79(بهار 1397) 2018-06-21

شماره 78(زمستان 1396) 2018-02-20

دوره 19

شماره 76 (تابستان 1396) 2017-08-23

شماره 75 (بهار 1396) 2017-05-22

شماره 74 (زمستان 1395) 2017-02-19

شماره 73 (پاییز 1395) 2016-11-21

دوره 18

شماره 72 (تابستان 1395) 2016-08-22

شماره 71 (بهار 1395) 2016-05-21

شماره 70 (زمستان 1394) 2016-02-20

شماره 69 (پاییز 1394) 2015-11-22

دوره 17

شماره 68 (تابستان 1394) 2015-08-23

شماره 67 (بهار 1394) 2015-05-22

شماره 66 (زمستان 1393) 2015-01-21

شماره 65 (پاییز 1393) 2014-11-22

دوره 16

شماره 64 (تابستان 1393) 2014-08-23

شماره 63 (بهار 1393) 2014-05-22

شماره 62 (زمستان 1392) 2014-02-20

شماره 61 (پاییز 1392) 2013-11-22

دوره 15

شماره 60 (تابستان 1392) 2013-08-23

شماره 59 (بهار 1392) 2013-05-22

شماره 58 (زمستان 1391) 2013-02-19

شماره 57 (پاییز 1391) 2012-11-21

دوره 14

شماره 56 (تابستان 1391) 2012-08-22

شماره 55 (بهار 1391) 2012-05-21

شماره 54 (زمستان 1390) 2012-02-20

شماره 53 (پاییز 1390) 2011-11-22

دوره 13

شماره 52 (تابستان 1390) 2011-08-23

شماره 51 (بهار 1390) 2011-05-22

شماره 50 (زمستان 1389) 2011-02-20

شماره 49 (پاییز 1389) 2010-11-22

دوره 12

شماره 48 (تابستان 1389) 2010-08-23

شماره 47 (بهار 1389) 2010-05-22

شماره 46 (زمستان 1388) 2010-02-20

شماره 45 (پاییز 1388) 2009-11-22

دوره 11

شماره 44 (تابستان 1388) 2009-08-23

شماره 43 (بهار 1388) 2009-05-22

شماره 42 (زمستان 1387) 2009-02-19

شماره 41 (پاییز 1387) 2008-11-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود