عنوان ژورنال

مطالعات راهبردی زنان

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-2827
ناشر: شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود