سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

نویسندگان

چکیده

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می‌دهد. تحقیق حاضر به مطالعه و خوشه‌‌بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه‌ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه‌بندی می­شود. نتیجه­ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی­ با یکدیگر است؛ به­طوری­که زنان مذهبی شهر تهران، مؤلفه‌های ایرانیِ سبک زندگی را نیز دارند. این نتیجه حاکی است که زنان شهر تهران با پذیرش و پیاده‌سازی فرهنگ‌های ایرانی و اسلامی در حیات خویش، نشان دادند که دین اسلام، نه ‌تنها مانع سبک زندگی ایرانی آنها نبوده، بلکه حتی با تقویت آن، شاهد همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستیم که از ظرفیت بالا و خدمات متقابل برخوردار است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سبک زندگی و پوشش زنان در شهر تهران

مقاله حاضر به دنبال یافتن سبک‌های زندگی متفاوتی است که در پوشش زنان در تهران به چشم می‌خورد. برای این منظور، به توصیف نوع پوشش زنان در محیط‌های اجتماعی گوناگون و برخی مؤلفه‌های زندگی آنان، نظیر میزان و درآمد و سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی، پرداخته شده است. پرسش اصلی ما در این مقاله این است که در جامعه ما چه نوع پوشش‌هایی وجود دارد و منطق پوشش زنان چیست آیا منطقِ تمایز، نقش اصلی را در پوشش آنان با...

متن کامل

ارزیابی وضعیت سبک زندگی سالمندان شهر تهران

مقدمه: با افزایش جمعیت افراد سالمند، خطر بیماری و مشکلات بهداشتی آنها نیز افزایش می یابد و مناسب‌ترین شیوه برای کاهش مشکلات مربوط به دوران سالمندی اتخاذ سبک زندگی سالم در این دوران می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین سبک زندگی سالمندان شهر تهران در سال 1393 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی بر روی 400 نفر از سالمندان عضو سراهای محله مناطق شهرداری شهر تهران در سال 1393 که بصورت تص...

متن کامل

سبک زندگی و پوشش زنان در شهر تهران

مقاله حاضر به دنبال یافتن سبک های زندگی متفاوتی است که در پوشش زنان در تهران به چشم می خورد. برای این منظور، به توصیف نوع پوشش زنان در محیط های اجتماعی گوناگون و برخی مؤلفه های زندگی آنان، نظیر میزان و درآمد و سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، پرداخته شده است. پرسش اصلی ما در این مقاله این است که در جامعه ما چه نوع پوشش هایی وجود دارد و منطق پوشش زنان چیست آیا منطقِ تمایز، نقش اصلی را در پوشش آنان با...

متن کامل

تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری (مطالعۀ موردی: زنان در آستانۀ ازدواج شهر تهران)

ایران طی دهه‌های اخیر با مسئله‌ای جمعیتی به نام کاهش شدید باروری مواجه شده است. با توجه به حرکت جامعۀ ایران به سمت مدرنیته و در‌نتیجه تغییر سبک زندگی افراد، سؤال اساسی این تحقیق آن است که تغییر در سبک زندگی چه اندازه می‌تواند نگرش کنش‌گران در معرض باروری را تحت‌تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری بین زنان در آستانۀ ازدواج مراجعه‌کننده به شبکه‌های بهد...

متن کامل

بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج

سبک زندگی منعکس‌کنندۀ ترجیحات افراد است که در عرصه‌های مختلف زندگی همچون اوقات فراغت، آداب سخن گفتن، نوع موسقی، لباس، آرایش و ظاهر بروز می‌کند. هدف این پژوهش مطالعۀ فهم و تفسیر زنان­لر شهر یاسوج از تغییر سبک زندگی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونۀ پژوهش، مشتمل بر 52 نفر از زنان شهر یاسوج بود که با روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند که این تعداد بر ...

متن کامل

تمایزات جامعه‏ شناختی و جغرافیایی سبک زندگی در شهر تهران

مقاله‌ی حاضر درصدد شناسایی، تحلیل و مقایسه‌ی سبک­های زندگی موجود در شهر تهران است. هم‌چنین تحقیق حاضر می‌خواهد باتوجه به شاخص‌های مختلف شهری، توزیع جغرافیایی طبقات و سبک‌های زندگی موجود در تهران را مشخص کند. در این راه پس از مرور نظریات موجود، نظریه‌ی پی‌یر بوردیو[1] به‌عنوان مبنای نظری تحقیق حاضر انتخاب می‌شود و بااستفاده از روش‌های تحقیق مختلف، طبقات و سبک‌های زندگی متمایز موجود در شهر تهران ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 85(پاییز1398)

صفحات  7- 27

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021