کرم حبیب‌پور گتابی

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

بازشناسی مفاهیم و شناخت درستِ دلالت ضمنی آنها، یکی از پیش‌شرط‌های کاربست آنان در بافت‌های گوناگون است. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و نظری، ضمنِ به‌پرسش‌گرفتنِ تعاریف متعارف از سیاست اجتماعی، با رویکرد تحلیل انتقادی، سیاست اجتماعی را تلفیقی از متن و گفتمان معرفی و آن را براساس دو خصیصة متنی و گفتمانی مفهوم‌سازی می‌کند. در این معنا، سیاست اجتماعی مبتنی بر روابط قدرت و جنبه‌ای از عقلانیتِ حکومت و دستگ...

[ 2 ] - تحلیل سیاست‏گذاری اجتماعی با لنز حکومت‏مندی

هدف اصلی این مقاله، معرفی دستگاه مفهومی حکومت‌مندی در تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی است. محور این دستگاه مفهومی، مطالعۀ نحوۀ تحقق قدرت (به‌معنای فوکویی) ازطریق سیاست‌گذاری اجتماعی است. یعنی: عقلانیت‌های سیاسی (گفتمان‌های) حاکم بر سیاست‌گذاری اجتماعی کدام‌ است؟ سیاست‌گذاری اجتماعی ازطریق چه تکنولوژی‌هایی فِعلیت می‌یابد؟ سیاست‌گذاری اجتماعی چه نوع سوژه‌ها و هویت‌هایی را در شهروندان برساخت می‌دهد؟ در م...

[ 3 ] - رویکرد شهروندان تهرانی نسبت به متکدیان

تکدی‌گری یکی از آشکارترین نمادهای طرد اجتماعی در جامعه مدرن است که همواره عوامل مختلف دولت، مردم و متکدیان در تولید و بازتولید آن نقش دارند. در این تحقیق، بنا به نقش شهروندان در این امر، به بررسی رویکرد شهروندان تهرانی نسبت به فعل تکدی و سنخ متکدیان در سه بُعد نگرش، گرایش و کنش پرداخته شد. مطالعه حاضر با روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه در بین 600 نفر از شهروندان مرد و زن 15 تا 65 ساله در شهر تهران ...

[ 4 ] - علل افزایش سن ازدواج دختران

گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متأهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده‌اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از این دخ...

[ 5 ] - توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم)

چرخش توسعه در ده‌ی پایانی سد? 20 میلادی، محوریت آن را از حوز? اجتماعی به حوز? فرهنگی تغییر داد. امروزه توسع? فرهنگی، پیش‌شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی موفق تلقی می‌شوند که در وهل? نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند. مقاله حاضر با روش پیمایشی به بررسی ماهیت و عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی در بین 532 نفر از زنان استان قم می‌پردازد. نتایج نشان داد که میزان توسع...

[ 6 ] - مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19)

امروزه، با تجربه‌ی مدرنیته و صنعتی‌شدن جوامع، نیازهای انسان در حال گسترش بوده و با افزایش چشم‌وهم‌چشمی در بین خانواده‌ها، بیشتر مصارف واقعی جای خود را به مصرف نمایشی داده است. مصرف نمایشی، پیامدهای متعددی برای فرد، خانواده و جامعه دارد که نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و نظریه‌های وبلن، بوردیو، ایناکون و دیگران و اینگلهارت، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر در مصرف نم...

[ 7 ] - انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

مقاله ی پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمنِ موشکافی ساختار ذائقه ی زنان استان قم، رابطه ی عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد؛ از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائ...

[ 8 ] - رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

با توجه به روند فزاینده ی مصرف نمایشی و منزلتی در جامعه و پیامدهای که این نوع مصرف برای جامعه و خانواده ها دارد، مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی در بین 383 نفر از زنان ساکن منطقه ی 5 شهر تهران می پردازد. نتایج نشان داد گرچه میزان مصرف نمایشی بین بیشتر پاسخ گویان پایین و کمتر از حد میانگین است، اما میزان آن در بین قریب به یک چهارم پاسخ گویان در حد بالاست. در ضمن، میزان د...

[ 9 ] - مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

مقاله حاضر با مسئل هسازی تأثیر اشتغال زنان بر چارچوب فراغتی آنها و با استفاده از صورت اصلا ح شده ی نظریه ی «شکاف فراغتی» آرلی هاچیلد، به مقایسه ی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری می پردازد. روش تحقیق مطالعه، از نوع پیمایش و علمی - مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق را دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار تشکیل داده و حجم نمونه 300 نفر (150 نفر از هر گروه) است که با روش های نمونه ...

[ 10 ] - عوامل طلاق در استان مازندران

طلاق، به عنوان مسأله اجتماعی، ازجمله گسیختگی های خانواده است که از ساختِ اجتماعی و عاملیتِ زوجین متأثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خُرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگس...

[ 11 ] - آسیب‌پذیری زنان در سوانح طبیعی: یک برساختۀ اجتماعی

مقالة حاضر با تلفیقی از نظریه‏های برساخت‏گرایی اجتماعی و فمنیستی به بررسی کمّ‏وکیف آسیب‏پذیری زنان در سوانح طبیعی به منظور مدیریت بهینة ریسک سوانح طبیعی با هدف کاهش میزان آسیب‏پذیری آنان می‏پردازد. روش‏شناسی تحقیق کمی و روش آن پیمایشی بوده است که بین 768 نفر از زنان و مردان 15 تا 65 سالة دو شهر گرگان و کرمان براساس شیوه‏های نمونه‏گیری خوشه‏ای، طبقه‏بندی متناسب و تصادفی نظام‏مند انجام شده است. نت...

[ 12 ] - تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها

با عنایت به افزایش حضور زنان در بازار اشتغال از یک سو و احتمال تعارض نقش آنها در دو حوزة کیفیت زندگی خانوادگی و کاری، مطالعة حاضر به بررسی میزان، ماهیت و شکل این تعارض و کیفیت تأثیر آن بر کیفیت زندگی در دو قلمرو خانواده و کار می‌پردازد. روش تحقیق پیمایش بود که در بین 1451 نفر از زنان شهری شاغل (متأهل دارای حداقل یک فرزند) در بخش‌های دولتی (1066 نفر) و خصوصی (385 نفر) در 9 استان کشور و با تلفیقی...

[ 13 ] - ارزیابی عملکرد سازمان‌های غیردولتی (سمن‌های) کشور در حوزه‌ی زنان و خانواده

با عنایت به اهمیت و ضرورت روزافزون مشارکت سازمان‌یافته­ی زنان در دستیابی به توسعه­ی همه‌جانبه و پایدار، مطالعه­ی حاضر به بررسی عملکرد سمن‌های فعال در حوزه­ی زنان و خانواده را بررسی می‌کند. از نظر طرح تحقیق، مطالعه­ی حاضر از نوع تحقیقات ارزشیابی است که با تلفیقی از روش‌شناسی‌های کمی (پیمایش) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی) انجام شده است. جامعه و حجم نمونه­ی آماری شامل سه گروه بود: مدیران سمن‌ها در زم...

[ 14 ] - کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران

خوابگاه دانشجویی به‌عنوان فضایی اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در رضایت دانشجویان از دانشگاه و آموزش عالی ازیک‌سو و عملکرد آموزشی آن‌ها ازسوی‌دیگر دارد. به همین سبب، درک شرایط زندگی خوابگاهی و تدبیر برای بهبود آن ضروری به‌نظر می‌رسد. مقالۀ حاضر ضمن مفهوم‌سازی کیفیت زندگی خوابگاهی، با استفاده از روش پیمایش و فن پرسش‌نامه، به بررسی کیفیت زندگی خوابگاهی 2500 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر در 10 منطقۀ ...

[ 15 ] - The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex: A Phenomenological Study among Students at Kharazmi University

Expended Abstract Introduction: The friendship of college students with the opposite sex and its increasing growth at the level of the universities of the country has now emerged as a transpersonal phenomenon and has found a family and societal dimensions. It seems that friendly relationships with the opposite sex among boys and girls have different meanings, dimensions, effects, and outcomes....

[ 16 ] - مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین)

الزامات جامعة کنونی ایران، نیازمند زنانی آگاه، فعال و پُرتلاش می‌باشد که با حضور خود در عرصه‌های مختلف بتوانند مطالبه‌گرانی شایسته از حقوق خود باشند و شهروندی همراه با دانایی، تعهد عقلانی، رفتارهای مدنی، مشارکت و احساس تعلق و هویت ملی را کنشگرانه به نمایش گذارند. ضمن‌اینکه در این بین، عواملی مانند سرمایة اجتماعی و سبک زندگی می‌توانند بر ماهیت و نوع مطالبات اجتماعی زنان تأثیر بگذارند که شناسایی ا...

[ 17 ] - The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex: A Phenomenological Study among Students at Kharazmi University

Expended Abstract Introduction: The friendship of college students with the opposite sex and its increasing growth at the level of the universities of the country has now emerged as a transpersonal phenomenon and has found a family and societal dimensions. It seems that friendly relationships with the opposite sex among boys and girls have different meanings, dimensions, effects, and outcomes....

[ 18 ] - الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران

واقع امر این است که موفق‌ترین سیاست‌های اجتماعی آنهایی‌اند که با مدل «ترکیب رفاهی» و شراکت عاملیت‌های چندگانة دولت، بخش خصوصی، جامعة مدنی، خانواده و نهادهای بین‌المللی تدوین و اجرا می‌شوند. بنا به ضرورت حضور سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در سیاست‌گذاری اجتماعی، مقالة حاضر که مبتنی بر کاربست روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته با راهبرد نمونه‌گیری گلوله‌برفی در بین 21 سازمان ...

[ 19 ] - خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی)

بحث تأثیر فضای خوابگاه دانشجویی بر شیوع و تعمیق آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان، همواره یکی از بحث‌های مهم و البته همچنان باز است که هنوز پاسخ واحدِ روشن و مورد اجماعی در باب این تأثیر وجود ندارد. مقالة حاضر با مسئله‌سازی این موضوع، با ترکیبی از روش‌‌های کمّی (پیمایش با تکنیک پرسش‌نامه) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی با تکنیک مصاحبة عمیق نیمه‌ ساختاریافته و بحث گروهی متمرکز) در قالب طرح متوالی تبیین...

[ 20 ] - سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می‌دهد. تحقیق حاضر به مطالعه و خوشه‌‌بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه‌ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه‌بندی می­شود. نتیجه­ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی­ با یک...