مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر با مسئل هسازی تأثیر اشتغال زنان بر چارچوب فراغتی آنها و با استفاده از صورت اصلا ح شده ی نظریه ی «شکاف فراغتی» آرلی هاچیلد، به مقایسه ی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری می پردازد. روش تحقیق مطالعه، از نوع پیمایش و علمی - مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق را دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار تشکیل داده و حجم نمونه 300 نفر (150 نفر از هر گروه) است که با روش های نمونه گیری خوشه ای، تصادفی ساده و نظام مند انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار از نظر سه معیار میزان، نحوه و رضایت مندی وجود دارد. نتایج دلالت دوگانه بر تأیید نظریه ی هنِدرسون دارد که معتقد است «یک سایز برای همه مناسب نیست»، یعنی اگرچه در داخل قشربندی زنان نیز الگوی متفاوتی بر مصرف فراغتی حاکم بوده و تفاوت اصلی این الگو در بین زنان شاغل و خانه دار، بیشتر تفاوت در عمق و کیفیت است تا تفاوت در سطح و کمیت، اما مکان اصلی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار، خانه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه بعد خانوار در بین زنان شاغل و خانه دار

چکیده مقدمه: مقاله حاضر در نظر دارد این مساله را به پرسش بگذاردکه: چه تفاوتی بین بعد خانوار در بین زنان شاغل و خانه دار شهر ایلام وجود دارد ؟ در پاسخ به این پرسش ، ابتدا با استفاده از دستگاه نظری مشتمل بر نظریات انتخاب عقلانی و هزینه و سود به تبیین نظری مساله مبادرت شده آنگاه ادعاهای نظری به محک آزمون تجربی گذاشته شده است. موادوروش ها: روش تحقیق ازنوع آزمایشی دوگروهی وجامعه آماری برای گروه آزما...

متن کامل

مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل (خانه دار) شهر تهران

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد خانواده[1] و رضایت مندی زناشویی[2] در زنان متاهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان متاهل شاغل موسسات (نهادهای) دولتی و زنان متاهل غیر شاغل شهر تهران بودند، که از این تعداد 100 نفر زن متاهل شاغل و 100 نفر زن متاهل غیر شاغل (مجموعاً 200 نفر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از ابزار س...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

مقایسه الگوی شیر دهی در مادران شاغل و خانه دار

Background: Numerous studies show that working outside home is the key barrier to breastfeeding. The objective of this study was comparing the pattern of breastfeeding in infants whose mothers were employed in public sectors with unemployed mothers. Materials and methods: In this study 630 mothers (254 employe...

متن کامل

مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز در سال 1391

Abstract Introduction:In recent decades, increasing the employment rate of women in society has made them vulnerable to the effects of multiple stressors such as depression at work. Given the important role of women in society and the family, this study performed a comparison of depression, anxiety and stress among employed women and housewives in Shiraz city. Methods:This descriptive and cross...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 58 (زمستان 1391)

صفحات  163- 190

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021