حسین نازک تبار

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

[ 1 ] - تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متأهل انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن زنان متأهل ساکن شهر بابل بودند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه پژوهش 384 نفر با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای، پرسشنامه بین آن ها توزیع شده است. نتیجه آزمون تفاوت میانگین متغیرهای سلامت معنوی بر حسب اشتغال نشان داد که تفاوت...

[ 2 ] - وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان مازندران

طرح مسأله: بی‌گمان، وضعیت فعلی زنان سرپرست خانوار در کشور تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی متعددی است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت نقش زنان سرپرست خانوار در جامعه به بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار استان مازندران به منظور ارائه راهکارهایی در جهت کاهش مشکلات آن‌ها در جامعه، پرداخته است. روش: روش تحقیق حاضر، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را زنان سرپرست خانوار استان مازن...

[ 3 ] - واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان

Social capital is an important social concept which plays a major role in the development (social development, in particular) of a society. In other words, it is a means through which the other types of capitals (including economic, human and cultural) could be attained. The important domains that are influenced by social capital are the family and education institutions. The importance of the ...

[ 4 ] - بنگاه‌های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران

یکی از نشانه‌های جوامع توسعه‌یافته، کارآفرینی زنان است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی زنان و بررسی نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران بوده است. براین اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی زنان و توسعه پایدار، از میان جامعه آماری 1511 عضوی انتخاب‌شده، از نظرات تعداد 291 نفر استفاده‌شده، سپس با جمع‏‌آوری داده‏‌های مورد ن...

[ 5 ] - وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان مازندران

طرح مسأله: بی‌گمان، وضعیت فعلی زنان سرپرست خانوار در کشور تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی متعددی است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت نقش زنان سرپرست خانوار در جامعه به بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار استان مازندران به منظور ارائه راهکارهایی در جهت کاهش مشکلات آن‌ها در جامعه، پرداخته است. روش: روش تحقیق حاضر، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را زنان سرپرست خانوار استان مازن...

[ 6 ] - تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران)

در ایران، نهاد خانواده در چند دهه ی اخیر عمدتاً به دلیل مؤلفه های نوسازی، سبب تغییرات ساختاری شده است. در این پژوهش تغییرات ساختاری خانواده در بستر فرایند نوسازی در استان مازندران بررسی خواهد شد. روش تحقیق، کمی و پیمایشی است. جامعه ی آماری، را تمامی سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی ساکن در استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها 931002 خانوار می باشد. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری...

[ 7 ] - مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

مقاله حاضر با مسئل هسازی تأثیر اشتغال زنان بر چارچوب فراغتی آنها و با استفاده از صورت اصلا ح شده ی نظریه ی «شکاف فراغتی» آرلی هاچیلد، به مقایسه ی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری می پردازد. روش تحقیق مطالعه، از نوع پیمایش و علمی - مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق را دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار تشکیل داده و حجم نمونه 300 نفر (150 نفر از هر گروه) است که با روش های نمونه ...

[ 8 ] - عوامل طلاق در استان مازندران

طلاق، به عنوان مسأله اجتماعی، ازجمله گسیختگی های خانواده است که از ساختِ اجتماعی و عاملیتِ زوجین متأثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خُرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگس...

[ 9 ] - The study of the effectiveness of acceptance and commitment therapy on - marital coping strategies, self-awareness and marital conflicts of couples.

Introduction: ACT is a psychological intervention based on modern behavioral psychology that incorporates communication framework theory, in which awareness, acceptance, and commitment processes and behavior change processes are used to achieve psychological flexibility. Objectives: The main purpose of this study was to investigate the efficacy of Acceptance and Commitment (ACT) therapy on t...